Ogólnopolski Konkurs Barwy Wolontariatu

Ogólnopolski Konkurs Barwy Wolontariatu

Do dnia 4 listopada 2016 roku zgłaszać można kandydatów do wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu, w którym wyróżnia się osoby zaangażowane w różne formy działalności wolontarystycznej.

Konkurs jest okazją aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego oraz w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym  z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.

Dzięki nadsyłanym zgłoszeniom, organizatorzy mają okazję nagradzać ciekawe postaci wolontariuszy, którzy pomagają zarówno w pracach biurowych, jak i tych którzy biorą udział w terapiach dzieci niepełnosprawnych, ochotników pomagających w organizacji imprez sportowych, wydarzeń okolicznościowych, konferencji, udzielają porad prawnych, odwiedzają pensjonariuszy hospicjów i szpitali i wiele, wiele innych.

ETAPY KONKURSU

Konkurs ma charakter dwuetapowy. Do 22 listopada  2016 r. zostaną wybrani lokalni laureaci I, II i III miejsca. Wyniki konkursów lokalnych zostaną przesłane do Centrum Wolontariatu w Warszawie. Kapituła Ogólnopolska do dnia 31 grudnia 2016 r. wskaże 10 kandydatur nominowanych do wyróżnienia na poziomie ogólnopolskim.

Spośród tych kandydatur, wybrani zostaną laureaci Konkursu.

ZGŁOSZENIA

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną na adres:

Regionalne Centrum Wolontariatu przy Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

16-400 Suwałki, Ul. Noniewicza 91

Tel./fax. 87 565 02 58, wolontariat@pryzmat.org.pl

TERMIN ZGŁOSZEŃ

4 listopada 2016. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora konkursu.

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu. Zgłaszać można od jednego do pięciu kandydatów. Dla każdego kandydata proszę wypełnić jeden formularz. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać

w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik. Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).

Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć.

Szczegółowe informacje: Anna Ruszewska, koordynator Regionalnego Centrum Wolontariatu, e-mail  wolontariat@pryzmat.org.pl, tel./fax. 87 565 02 58.

formularz-zgloszeniowy_barwy-wolontariatu-2016

regulamin_barwy-wolontariatu-2016

 

 

Top