Konferencja „I Suwalski Kongres Obywatelski”

Dnia 18 grudnia 2013 roku, w sali konferencyjnej Hotelu Akvilon w Suwałkach przy ul. Kościuszki 4 organizujemy spotkanie plenarne pod nazwą „I Suwalski Kongres Obywatelski”.
Do udziału w konferencji zapraszamy bardzo serdecznie przedstawicieli organizacji pozarządowych (członków, pracowników, wolontariuszy, założycieli), osoby zainteresowane aktywnością społeczną oraz pracowników administracji samorządowej (urzędów, szkół, domów kultury, ośrodków pomocy społecznej, przedszkoli itp.).

Zróżnicowana tematyka programowa będzie doskonałą okazją do poszerzenia i usystematyzowania wiedzy każdej ze stron. Dzięki wymianie doświadczeń i wzajemnych spostrzeżeń zarówno organizacje pozarządowe, jak i samorząd lokalny pozyskają cenne informacje służące owocnej, partnerskiej współpracy w przyszłości. 

Ideą tego przedsięwzięcia jest to, by Państwo, jako uczestnicy Kongresu mogli wziąć udział nie tylko w refleksji i debacie, ale także zapoznać się z praktyką działań społecznych. Zobaczyć jak różne idee i myśli przekładają się na działania praktyczne, które zmieniają nasze suwalskie życie na lepsze. Mówiąc w uproszczeniu – by uczestnicy Kongresu mogli poruszać się zarówno w świecie teorii, jak i praktyki. 

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami, w których znajdą Państwo szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy. Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego osobiście, mailem na adres 
pryzmat@pryzmat.org.pl lub faksem 87 565 02 58 najpóźniej do dnia 16 grudnia 
2013 roku. 

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, a o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, prosimy o kontakt. 

Program:

8:00 – 9:00 Rejestracja uczestników konferencji 

CZĘŚĆ PLENARNA
9.00 – 9.10 Powitanie i otwarcie spotkania dr Jarosław Ruszewski Prezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT 
9.10 – 9.20 Wystąpienie Prezydenta Miasta Suwałk Czesława Renkiewicza 
9.20 – 9.40 Wystąpienia zaproszonych gości 
9.40 – 10.00 Organizacje III sektora – potencjał i przyszłość dr hab. Maciej Perkowski 
Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku , Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego
10.00 – 10.20 Idea partnerstwa międzysektorowego – przykłady dobrych praktyk dr Eliza Szadkowska Pełnomocnik Marszałka Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Sekretarz Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
10.20 – 10.40 Budowanie i rozwój reprezentacji III sektora w formie federacji Agnieszka Olender Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku 
10.40 – 11.00 Budżet obywatelski – konsultacje czy współdecydowanie? Doświadczenia Białegostoku przy realizacji budżetu partycypacyjnego prof. dr hab. Renata Przygodzka 
Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku 
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa 

OBRADY SESJI TEMATYCZNYCH
11.15 – 12.15
Jak wprowadzić budżet partycypacyjny w Suwałkach?
Panel dyskusyjny dotyczący funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Suwałkach w 2014 roku, który został zaplanowany przez suwalskie władze samorządowe. Warto zastanowić się w jaki sposób zostaną opracowane zasady działania budżetu obywatelskiego, kto będzie uczestniczyć w tworzeniu zasad funkcjonowania takiego budżetu i kto będzie miał prawo składania propozycji projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego, a także w jaki sposób zostaną one wybrane. Moderatorzy: 
Anna Ruszewska Wiceprezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, Radna Rady Miejskiej w Suwałkach 
Agnieszka Szyszko Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach 

Grupa tematyczna II
Czy warto się zrzeszać? O roli federacji organizacji pozarządowych w procesie współpracy z administracją samorządową
Jednym z elementów budowania współpracy sektora organizacji pozarządowych z administracją publiczną jest sposób przygotowywania i organizacji dialogu, proces który wymaga zaangażowania i pracy zarówno po stronie publicznej jak i pozarządowej. Kluczową rolę w tym procesie, po stronie organizacji pozarządowych, powinny odgrywać federacje, koalicje, sieci organizacji pozarządowych mających charakter terytorialny jak i branżowy np. organizacji działających w sferze pomocy społecznej, edukacji, kultury. Z perspektywy czasu warto przyjrzeć się temu procesowi i działaniom istniejących w Polsce tego typu zrzeszeń oraz podjąć dyskusję i próbę odpowiedzi na pojawiające się pytania, w tym zakresie. Moderatorzy: 
Agnieszka Olender Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku
Ewelina Taraszkiewicz Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

Grupa tematyczna III
Jak chcemy, jako organizacje pozarządowe być reprezentowani? 
Panel dyskusyjny dotyczący problemów reprezentacji interesów trzeciego sektora w systemie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Kwestie poruszane w trakcie spotkania, dotyczyć będą funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego i innych ciał doradczych, w tym ich roli i realizowanych zadań, procedur wyłaniania przedstawicieli, mocnych i słabych stron rad/komisji, korzyści społecznych oraz barier w funkcjonowaniu tych ciał. W trakcie spotkania zostanie też zaprezentowana roczna działalność Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Moderatorzy:
dr Eliza Szadkowska Pełnomocnik Marszałka Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Sekretarz Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Renata Giczewska – Węcek Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

CZĘŚĆ PLENARNA
12.15 – 12.45 Prezentacja wniosków z przeprowadzonych paneli tematycznych. Dyskusja. 
12.45 – 13.00 Podsumowanie konferencji
13.00 Lunch

Top